Kya Qarz Le Kar bhi Qurbani karni hogi ?

Kya Qarz Le Kar bhi Qurbani karni hogi | Qurbani Ke Masail aayiye jante he hadees sharif ki roshni main...
Meethay meethay Islami bhaiyon!
Jo log Qurbani ki istita’at (Ya’ni taqat) rakhnay kay ba-wujood apni wajib Qurbani ada nahin kartay, un kay liye lamha-e-fikriyah hay, awwal yahi khassarah (ya’ni nuqsan) kiya kam tha kay Qurbani na karne say itne bade sawab say mehroom ho gaye mazeed ye kay woh gunahgar aur jahannam ke haqdar bhi hain. Fatawa Amjadiyah jild 3 safha 315 par hay: “Agar kisi par Qurbani wajib he aur us waqt us ke pas rupay nahin hain to qarz le kar ya koi cheez farokht ker ke Qurbani kare.”

Related Post: